ĐIỀU KIỆN

- Đơn vị yêu thích Ngành giáo dục.

- Đơn vị cam kết phát triển các Trung Tâm Amercan Skills tại địa phương.

- Có vốn đầu tư phù hợp dành riêng cho mục đích kinh doanh Thương hiệu American Skills

- Chủ Doanh nghiệp cam kết tuân thủ các điều kiện về: vị trí, lãnh thổ kinh doanh, giá cả, cũng những điều khoản khác ghi rõ trong HĐ Franchise.

Liên hệ : americanskills1@gmail.com

TOP